Psaumes 47:2
כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ׃
Psaumes 47:8
מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו׃
Zacharie 14:9
והיה יהוה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד׃
Apocalypse 11:15
והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קלות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדיניו ולמשיחו והוא ימלך לעולמי עולמים׃
1 Corinthiens 14:14
כי אם אתפלל בלשון רוחי מתפלל ושכלי איננו עשה פרי׃
1 Corinthiens 14:15
ועתה מה לעשות אתפללה ברוחי ואתפללה גם בשכלי אזמרה ברוחי ואזמרה גם בשכלי׃
Colossiens 3:16
דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃