Psaumes 65:5
נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחקים׃
Psaumes 66:3-5
3
אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃
4
כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך יזמרו שמך סלה׃
5
לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם׃
Psaumes 68:35
נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים׃
Psaumes 76:12
יבצר רוח נגידים נורא למלכי ארץ׃
Psaumes 99:3
יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא׃
Psaumes 145:6
ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתיך אספרנה׃
Deutéronome 7:21
לא תערץ מפניהם כי יהוה אלהיך בקרבך אל גדול ונורא׃
Deutéronome 28:58
אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך׃
Néhémie 1:5
ואמר אנא יהוה אלהי השמים האל הגדול והנורא שמר הברית וחסד לאהביו ולשמרי מצותיו׃
Nahoum 1:6
לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו׃
Nahoum 1:7
טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃
Apocalypse 6:16
ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים נפלו עלינו וכסונו מפני הישב על הכסא ומפני חמת השה׃
Apocalypse 6:17
כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב׃
Psaumes 47:7
כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל׃
Psaumes 22:27-29
27
יזכרו וישבו אל יהוה כל אפסי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גוים׃
28
כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים׃
29
אכלו וישתחוו כל דשני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה׃
Psaumes 95:3
כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים׃
Daniel 7:13
חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי׃
Daniel 7:14
ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל׃
Malachie 1:14
וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונדר וזבח משחת לאדני כי מלך גדול אני אמר יהוה צבאות ושמי נורא בגוים׃
Matthieu 28:18
ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ׃
Philippiens 2:9-11
9
על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃
10
למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃
11
וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃