Psaumes 68:18
עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלהים׃
Deutéronome 23:14
כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך׃
Esaïe 12:6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Ezechiel 43:7
ויאמר אלי בן אדם את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם׃
Ezechiel 43:9
עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם׃
Osée 11:9
לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר׃
Joël 2:27
וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא יבשו עמי לעולם׃
Sophonie 3:15
הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד׃
Zacharie 2:5
ואני אהיה לה נאם יהוה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה׃
Zacharie 2:10
רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאם יהוה׃
Zacharie 2:11
ונלוו גוים רבים אל יהוה ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי יהוה צבאות שלחני אליך׃
Zacharie 8:3
כה אמר יהוה שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלם ונקראה ירושלם עיר האמת והר יהוה צבאות הר הקדש׃
Matthieu 18:20
כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃
Apocalypse 2:1
אל מלאך קהל אפסוס כתב כה אמר האחז בימינו שבעת הכוכבים המתהלך בתוך שבע מנרות הזהב׃
Psaumes 62:2
אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט רבה׃
Psaumes 62:6
אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט׃
Psaumes 112:6
כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃
Psaumes 125:1
שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃
Psaumes 30:5
כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃
Psaumes 143:8
השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃
Exode 14:24
ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים׃
Exode 14:27
ויט משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את מצרים בתוך הים׃
Luc 18:8
אני אמר לכם כי יעשה את דינם במהרה אך בן האדם בבאו הימצא אמונה בארץ׃