Psaumes 23:2
בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃
Psaumes 36:8
ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃
Psaumes 36:9
כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃
Esaïe 8:6
יען כי מאס העם הזה את מי השלח ההלכים לאט ומשוש את רצין ובן רמליהו׃
Esaïe 8:7
ולכן הנה אדני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו׃
Esaïe 48:18
לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים׃
Ezechiel 47:1-12
1
וישבני אל פתח הבית והנה מים יצאים מתחת מפתן הבית קדימה כי פני הבית קדים והמים ירדים מתחת מכתף הבית הימנית מנגב למזבח׃
2
ויוצאני דרך שער צפונה ויסבני דרך חוץ אל שער החוץ דרך הפונה קדים והנה מים מפכים מן הכתף הימנית׃
3
בצאת האיש קדים וקו בידו וימד אלף באמה ויעברני במים מי אפסים׃
4
וימד אלף ויעברני במים מים ברכים וימד אלף ויעברני מי מתנים׃
5
וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבר כי גאו המים מי שחו נחל אשר לא יעבר׃
6
ויאמר אלי הראית בן אדם ויולכני וישבני שפת הנחל׃
7
בשובני והנה אל שפת הנחל עץ רב מאד מזה ומזה׃
8
ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפאו המים׃
9
והיה כל נפש חיה אשר ישרץ אל כל אשר יבוא שם נחלים יחיה והיה הדגה רבה מאד כי באו שמה המים האלה וירפאו וחי כל אשר יבוא שמה הנחל׃
10
והיה יעמדו עליו דוגים מעין גדי ועד עין עגלים משטוח לחרמים יהיו למינה תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאד׃
11
בצאתו וגבאיו ולא ירפאו למלח נתנו׃
12
ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיו פריו למאכל ועלהו לתרופה׃
Apocalypse 22:1-3
1
ויראני נחל של מים חיים זך מבהיק כעין הקרח יצא מכסא האלהים והשה׃
2
ובתוך רחוב העיר ואל שפת הנחל מזה ומזה עץ חיים עשה פרי שנים עשר כי מדי חדש בחדשו יתן את פריו ועלה העץ לתרופת הגוים׃
3
וכל חרם לא יהיה עוד וכסא האלהים והשה יהיה בה ועבדיו ישרתהו׃
Psaumes 48:1
שיר מזמור לבני קרח גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו׃
Psaumes 48:8
כאשר שמענו כן ראינו בעיר יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד עולם סלה׃
Psaumes 87:3
נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה׃
2 Chroniques 6:6
ואבחר בירושלם להיות שמי שם ואבחר בדויד להיות על עמי ישראל׃
Esaïe 37:35
וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי׃
Esaïe 37:36
ויצא מלאך יהוה ויכה במחנה אשור מאה ושמנים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
Esaïe 60:14
והלכו אליך שחוח בני מעניך והשתחוו על כפות רגליך כל מנאציך וקראו לך עיר יהוה ציון קדוש ישראל׃
Hébreux 12:22
כי אם באתם אל הר ציון ואל עיר אלהים חיים אל ירושלים שבשמים׃
Apocalypse 21:2
וארא את העיר הקדושה ירושלים החדשה ירדת מאת האלהים מן השמים נכונה ככלה המקשטת לבעלה׃
Apocalypse 21:3
ואשמע קול גדול מן השמים לאמר הנה משכן אלהים עם בני האדם ושכן בתוכם והמה יהיו לו לעם והוא האלהים יהיה אתם אלהיהם׃
Apocalypse 21:10
ויוליכני ברוח על הר גדול וגבה ויראני העיר הגדולה ירושלים הקדושה ירדת מן השמים מאת האלהים׃
Deutéronome 12:11
והיה המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה׃
Deutéronome 12:12
ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם׃
Psaumes 91:1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
Psaumes 92:1
מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃
Psaumes 92:8
ואתה מרום לעלם יהוה׃
Ecclesiaste 5:8
אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם׃
Michée 6:6
במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה׃