Psaumes 18:4
אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני׃
Psaumes 93:3
נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃
Psaumes 93:4
מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃
Job 38:11
ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך׃
Esaïe 5:3
ועתה יושב ירושלם ואיש יהודה שפטו נא ביני ובין כרמי׃
Esaïe 17:12
הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ושאון לאמים כשאון מים כבירים ישאון׃
Esaïe 17:13
לאמים כשאון מים רבים ישאון וגער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח וכגלגל לפני סופה׃
Jérémie 5:22
האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו׃
Matthieu 7:25
וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויגעו בבית ההוא ולא נפל כי יסד על הסלע׃
Apocalypse 17:15
ויאמר אלי המים ההם אשר ראית אשר הזונה ישבת עליהם עמים והמנים המה וגוים ולשנות׃
Psaumes 114:4-7
4
ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן׃
5
מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור׃
6
ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן׃
7
מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃
Juges 5:4
יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים׃
Juges 5:5
הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל׃
1 Rois 19:11
ויאמר צא ועמדת בהר לפני יהוה והנה יהוה עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני יהוה לא ברוח יהוה ואחר הרוח רעש לא ברעש יהוה׃
Job 9:5
המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו׃
Job 9:6
המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון׃
Jérémie 4:24
ראיתי ההרים והנה רעשים וכל הגבעות התקלקלו׃
Michée 1:4
ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד׃
Nahoum 1:5
הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל ישבי בה׃
Apocalypse 16:20
וינס כל אי וההרים לא נמצאו׃