Psaumes 84:1
למנצח על הגתית לבני קרח מזמור מה ידידות משכנותיך יהוה צבאות׃
Psaumes 85:1
למנצח לבני קרח מזמור רצית יהוה ארצך שבת שבות יעקב׃
Psaumes 87:1
לבני קרח מזמור שיר יסודתו בהררי קדש׃
Psaumes 48:1
שיר מזמור לבני קרח גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו׃
Psaumes 66:1
למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ׃
1 Chroniques 15:20
וזכריה ועזיאל ושמירמות ויחיאל ועני ואליאב ומעשיהו ובניהו בנבלים על עלמות׃
Psaumes 46:7
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃
Psaumes 46:11
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃
Psaumes 62:7
על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים׃
Psaumes 62:8
בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
Psaumes 91:1-9
1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
2
אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃
3
כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות׃
4
באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃
5
לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃
6
מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים׃
7
יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש׃
8
רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה׃
9
כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃
Psaumes 142:5
זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃
Proverbes 14:26
ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה׃
Proverbes 18:10
מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃
Luc 13:34
ירושלים ירושלים ההרגת את הנביאים והסקלת את הנשלחים אליה כמה פעמים חפצתי לקבץ את בניך כאשר תקבץ התרנגלת את אפרוחיה תחת כנפיה ואתם לא אביתם׃
Hébreux 6:18
למען על פי שני דברים בלתי משתנים אשר חלילה לאלהים לשקר בם יהיה לנו אשר נסנו עליו זרוז גדול לאחז בתקוה הנתונה לפנינו׃
Psaumes 145:18
קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃
Génèse 22:14
ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה׃
Deutéronome 4:7
כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו׃
2 Samuel 22:17-20
17
ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים׃
18
יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני׃
19
יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי׃
20
ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי׃