Psaumes 55:12-14
12
כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃
13
ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי׃
14
אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש׃
Psaumes 55:20-22
20
שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו׃
21
חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃
22
השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃
2 Samuel 15:12
וישלח אבשלום את אחיתפל הגילני יועץ דוד מעירו מגלה בזבחו את הזבחים ויהי הקשר אמץ והעם הולך ורב את אבשלום׃
Job 19:19
תעבוני כל מתי סודי וזה אהבתי נהפכו בי׃
Jérémie 20:10
כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב הגידו ונגידנו כל אנוש שלומי שמרי צלעי אולי יפתה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו׃
Deutéronome 32:15
וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו׃
Abdias 1:7
עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו׃
Jean 13:18
לא על כלכם דברתי יודע אני את אשר בחרתי בהם אך למען ימלא הכתוב אוכל לחמי הגדיל עלי עקב׃
Jean 13:26
ויען ישוע הנה זה הוא אשר אטבל פתי לתתו לו ויטבל את פתו ויתן אל יהודה בן שמעון איש קריות׃
Jean 13:27
ואחרי בלעו בא השטן אל קרבו ויאמר אליו ישוע את אשר תעשה עשה מהרה׃