Psaumes 38:3-7
3
אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי׃
4
כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני׃
5
הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי׃
6
נעויתי שחתי עד מאד כל היום קדר הלכתי׃
7
כי כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי׃
Job 2:7
ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו׃
Job 2:8
ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר׃
Luc 13:16
וזאת אשר היא בת אברהם ואשר השטן אסרה זה שמנה עשרה שנה הלא תתר ממוסרותיה ביום השבת׃
Psaumes 3:2
רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה׃
Psaumes 71:11
לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי אין מציל׃
Matthieu 27:41-46
41
וכן הלעיגו גם ראשי הכהנים עם הסופרים והזקנים לאמר׃
42
את אחרים הושיע ולעצמו לא יוכל להושיע אם מלך ישראל הוא ירד נא עתה מן הצלב ונאמין בו׃
43
בטח באלהים עתה יפלטהו אם חפץ בו כי אמר בן האלהים אני׃
44
וגם הפריצים הנצלבים אתו חרפהו כדברים האלה׃
45
ומשעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃
46
וכעת השעה התשיעית ויצעק ישוע בקול גדול אלי אלי למה שבקתני ותרגומו אלי אלי למה עזבתני׃
Matthieu 27:63-46
Matthieu 27:64-46