Proverbes 16:28
איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף׃
Proverbes 26:20
באפס עצים תכבה אש ובאין נרגן ישתק מדון׃
Romains 1:29
וירב בקרבם כל חמס זנות ורשע בצע ואון וימלאו קנאה ורצח ומריבה ומרמה ותהפכות׃
2 Corinthiens 12:20
כי ירא אנכי פן בבאי לא אמצא אתכם כאשר חפצתי ואתם גם אתם לא תמצאו אתי כאשר חפצתם פן יהיה בכם מצה וקנאה ורגז ומריבות ודבה רעה ורכילות וגאות ומבוכה׃
Psaumes 31:13
כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו׃
Psaumes 56:5
כל היום דברי יעצבו עלי כל מחשבתם לרע׃
Psaumes 56:6
יגורו יצפינו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי׃
Matthieu 22:15
וילכו הפרושים ויתיעצו איך יכשילהו בדבר׃
Matthieu 26:3
ויקהלו הכהנים הגדולים והסופרים וזקני העם אל חצר הכהן הגדול הנקרא קיפא׃
Matthieu 26:4
ויועצו יחדו לתפש את ישוע בערמה ולהמיתו׃