Psaumes 12:2
שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃
Proverbes 26:24
בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה׃
Proverbes 26:25
כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו׃
Néhémie 6:1-14
1
ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטוביה ולגשם הערבי וליתר איבינו כי בניתי את החומה ולא נותר בה פרץ גם עד העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים׃
2
וישלח סנבלט וגשם אלי לאמר לכה ונועדה יחדו בכפירים בבקעת אונו והמה חשבים לעשות לי רעה׃
3
ואשלחה עליהם מלאכים לאמר מלאכה גדולה אני עשה ולא אוכל לרדת למה תשבת המלאכה כאשר ארפה וירדתי אליכם׃
4
וישלחו אלי כדבר הזה ארבע פעמים ואשיב אותם כדבר הזה׃
5
וישלח אלי סנבלט כדבר הזה פעם חמישית את נערו ואגרת פתוחה בידו׃
6
כתוב בה בגוים נשמע וגשמו אמר אתה והיהודים חשבים למרוד על כן אתה בונה החומה ואתה הוה להם למלך כדברים האלה׃
7
וגם נביאים העמדת לקרא עליך בירושלם לאמר מלך ביהודה ועתה ישמע למלך כדברים האלה ועתה לכה ונועצה יחדו׃
8
ואשלחה אליו לאמר לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר כי מלבך אתה בודאם׃
9
כי כלם מיראים אותנו לאמר ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה ועתה חזק את ידי׃
10
ואני באתי בית שמעיה בן דליה בן מהיטבאל והוא עצור ויאמר נועד אל בית האלהים אל תוך ההיכל ונסגרה דלתות ההיכל כי באים להרגך ולילה באים להרגך׃
11
ואמרה האיש כמוני יברח ומי כמוני אשר יבוא אל ההיכל וחי לא אבוא׃
12
ואכירה והנה לא אלהים שלחו כי הנבואה דבר עלי וטוביה וסנבלט שכרו׃
13
למען שכור הוא למען אירא ואעשה כן וחטאתי והיה להם לשם רע למען יחרפוני׃
14
זכרה אלהי לטוביה ולסנבלט כמעשיו אלה וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים אשר היו מיראים אותי׃
Proverbes 26:24-26
24
בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה׃
25
כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו׃
26
תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל׃
Daniel 11:27
ושניהם המלכים לבבם למרע ועל שלחן אחד כזב ידברו ולא תצלח כי עוד קץ למועד׃
Michée 7:5-7
5
אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך׃
6
כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו׃
7
ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי׃
Luc 11:53
ויהי כדברו להם את אלה ויחלו הסופרים והפרושים לשטם אותו מאד ולהקשות לו בדברים רבים׃
Luc 11:54
ויארבו לו ויבקשו לצודד דבר מפיהו למען ימצאו עליו שטנה׃
Luc 20:20-23
20
ויארבו לו וישלחו מארבים והם נדמו כצדיקים למען ילכדו אותו בדבר להסגירו אל השררה ואל יד ההגמון׃
21
וישאלהו לאמר רבי ידענו כי נכונה תדבר ותלמד ולא תשא פנים כי באמת מורה אתה את דרך אלהים׃
22
המתר לנו לתת מס אל הקיסר אם לא׃
23
ויכר את נכליהם ויאמר להם׃
2 Corinthiens 11:26
במסעות רבות בסכנות נהרות בסכנות שדדים בסכנות מצד בני עמי בסכנות מצד הגוים סכנות בעיר סכנות במדבר סכנות בים סכנות בתוך אחי שקר׃
Jérémie 20:10
כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב הגידו ונגידנו כל אנוש שלומי שמרי צלעי אולי יפתה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו׃