Psaumes 32:5
חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃
Psaumes 51:1-3
1
למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי׃
2
הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני׃
3
כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד׃
Psaumes 6:2-4
2
חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
3
ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃
4
שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃
Psaumes 103:3
הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃
Psaumes 147:3
הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃
2 Chroniques 30:18-20
18
כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבלון לא הטהרו כי אכלו את הפסח בלא ככתוב כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר יהוה הטוב יכפר בעד׃
19
כל לבבו הכין לדרוש האלהים יהוה אלהי אבותיו ולא כטהרת הקדש׃
20
וישמע יהוה אל יחזקיהו וירפא את העם׃
Osée 6:1
לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃
Jacques 5:15
ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃
Jacques 5:16
התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃