Psaumes 33:19
להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃
Psaumes 91:3-7
3
כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות׃
4
באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃
5
לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃
6
מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים׃
7
יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש׃
Jérémie 45:4
כה תאמר אליו כה אמר יהוה הנה אשר בניתי אני הרס ואת אשר נטעתי אני נתש ואת כל הארץ היא׃
Jérémie 45:5
ואתה תבקש לך גדלות אל תבקש כי הנני מביא רעה על כל בשר נאם יהוה ונתתי לך את נפשך לשלל על כל המקמות אשר תלך שם׃
Psaumes 128:1-6
1
שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃
2
יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃
3
אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃
4
הנה כי כן יברך גבר ירא יהוה׃
5
יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך׃
6
וראה בנים לבניך שלום על ישראל׃
1 Timothée 4:8
כי הרגל הגוף יועיל מעט אבל החסידות תועיל לכל דבר ויש לה הבטחת חיי העולם הזה והעולם הבא׃
Psaumes 27:12
אל תתנני בנפש צרי כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס׃
Psaumes 37:32
צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו׃
Psaumes 37:33
יהוה לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו׃
Psaumes 140:8
אל תתן יהוה מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה׃
Psaumes 140:9
ראש מסבי עמל שפתימו יכסומו׃