Psaumes 13:4
פן יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט׃
Psaumes 31:8
ולא הסגרתני ביד אויב העמדת במרחב רגלי׃
Psaumes 35:25
אל יאמרו בלבם האח נפשנו אל יאמרו בלענוהו׃
Psaumes 86:17
עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני׃
Psaumes 124:6
ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם׃
Jérémie 20:13
שירו ליהוה הללו את יהוה כי הציל את נפש אביון מיד מרעים׃
Colossiens 2:15
ויפשט את השרים והשליטים ויתנם ביד רמה לראוה בם ויוליכם שולל בנפשו׃