Psaumes 57:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃
Psaumes 109:21
ואתה יהוה אדני עשה אתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני׃
Psaumes 18:37-42
37
ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם׃
38
אמחצם ולא יכלו קום יפלו תחת רגלי׃
39
ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי׃
40
ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם׃
41
ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם׃
42
ואשחקם כעפר על פני רוח כטיט חוצות אריקם׃
Psaumes 21:8-10
8
תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך׃
9
תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃
10
פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם׃
Psaumes 69:22-28
22
יהי שלחנם לפניהם לפח ולשלומים למוקש׃
23
תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד׃
24
שפך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם׃
25
תהי טירתם נשמה באהליהם אל יהי ישב׃
26
כי אתה אשר הכית רדפו ואל מכאוב חלליך יספרו׃
27
תנה עון על עונם ואל יבאו בצדקתך׃
28
ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו׃
Psaumes 109:6-20
6
הפקד עליו רשע ושטן יעמד על ימינו׃
7
בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה׃
8
יהיו ימיו מעטים פקדתו יקח אחר׃
9
יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה׃
10
ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם׃
11
ינקש נושה לכל אשר לו ויבזו זרים יגיעו׃
12
אל יהי לו משך חסד ואל יהי חונן ליתומיו׃
13
יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃
14
יזכר עון אבתיו אל יהוה וחטאת אמו אל תמח׃
15
יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃
16
יען אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש עני ואביון ונכאה לבב למותת׃
17
ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו׃
18
וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו׃
19
תהי לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה׃
20
זאת פעלת שטני מאת יהוה והדברים רע על נפשי׃
Luc 19:27
אבל את איבי ההם אשר לא חפצו מלכי עליהם הביאו אתם הנה והרגו אתם לפני׃