Psaumes 22:22
אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃
Psaumes 22:25
מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו׃
Psaumes 35:18
אודך בקהל רב בעם עצום אהללך׃
Psaumes 71:15-18
15
פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃
16
אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך׃
17
אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך׃
18
וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך׃
Marc 16:15
ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה׃
Marc 16:16
המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא יאמין יאשם׃
Luc 4:16-22
16
ויבא אל נצרת אשר גדל שם וילך כמשפטו ביום השבת אל בית הכנסת ויקם לקרא בתורה׃
17
ויתן לו ספר ישעיה הנביא ויפתח את הספר וימצא את המקום אשר היה כתוב בו׃
18
רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃
19
שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולעורים פקח קוח לשלח רצוצים חפשים לקרא שנת רצון ליהוה׃
20
ויהי כאשר גלל את הספר וישיבהו אל החזן וישב ועיני כל אשר בבית הכנסת נשאות אליו׃
21
ויחל ויאמר אליהם היום נתמלא הכתוב הזה באזניכם׃
22
וכלם העידהו ותמהו על דברי חן אשר יצאו מפיהו ויאמרו הלא זה הוא בן יוסף׃
Hébreux 2:12
באמרו אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃
Psaumes 119:13
בשפתי ספרתי כל משפטי פיך׃
Psaumes 119:171
תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך׃
Psaumes 119:172
תען לשוני אמרתך כי כל מצותיך צדק׃
Psaumes 139:2
אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃
Jean 21:17
ויאמר אליו פעם שלישית שמעון בן יונה התאהב אתי ויתעצב פטרוס על כי אמר אליו בשלישית התאהב אתי ויאמר אליו אדני את כל אתה יודע וידעת כי אהבתיך ויאמר אליו ישוע רעה את צאני׃