Psaumes 112:1
הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃
Psaumes 119:16
בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃
Psaumes 119:24
גם עדתיך שעשעי אנשי עצתי׃
Psaumes 119:47
ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי׃
Psaumes 119:92
לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי׃
Job 23:12
מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי פיו׃
Jérémie 15:16
נמצאו דבריך ואכלם ויהי דבריך לי לששון ולשמחת לבבי כי נקרא שמך עלי יהוה אלהי צבאות׃
Jean 4:34
ויאמר אליהם ישוע מאכלי הוא לעשות רצון שלחי ולהשלים מעשהו׃
Romains 7:22
כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלהים׃
Romains 8:29
כי את אשר ידעם מקדם אתם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים׃
Psaumes 37:30
פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט׃
Psaumes 37:31
תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו׃
Proverbes 3:1
בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃
Jérémie 31:33
כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם׃
2 Corinthiens 3:3
כי בידוע שאתם אגרת המשיח ערוכה על ידי שרותנו כתובה לא בדיו כי אם ברוח אלהים חיים ולא על לוחות אבן כי אם על לוחות בשר הלב׃