Psaumes 22:26
יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃
Psaumes 35:27
ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו׃
Psaumes 68:3
וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה׃
Psaumes 105:3
התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃
Esaïe 65:13
לכן כה אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו׃
Esaïe 65:14
הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו׃
Psaumes 119:81
כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי׃
Psaumes 119:111
נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה׃
Psaumes 119:123
עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך׃
Psaumes 119:166
שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי׃
Psaumes 119:167
שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד׃
Matthieu 13:45
עוד דומה מלכות השמים לסחר המבקש מרגליות טבות׃
Matthieu 13:46
וכאשר מצא מרגלית אחת יקרה מאד הלך לו וימכר את כל אשר לו ויקן אתה׃
Philippiens 3:7-9
7
אך היתרנות האלה כלן חשבתי לי לחסרנות למען המשיח׃
8
וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃
9
ולא תהיה לי צדקתי מתוך התורה כי אם באמונת המשיח הצדקה הבאה מאת האלהים באמונה׃
Psaumes 35:27
ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו׃
Luc 1:46
ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה׃
Luc 1:47
ותגל רוחי באלהי ישעי׃
Actes 19:17
ויודע הדבר לכל היהודים והיונים ישבי אפסוס ויפל פחד על כלם ויגדל שם האדון ישוע׃