Psaumes 69:24
שפך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם׃
Psaumes 69:25
תהי טירתם נשמה באהליהם אל יהי ישב׃
Psaumes 70:3
ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃
Psaumes 73:19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
Psaumes 109:6-20
6
הפקד עליו רשע ושטן יעמד על ימינו׃
7
בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה׃
8
יהיו ימיו מעטים פקדתו יקח אחר׃
9
יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה׃
10
ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם׃
11
ינקש נושה לכל אשר לו ויבזו זרים יגיעו׃
12
אל יהי לו משך חסד ואל יהי חונן ליתומיו׃
13
יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃
14
יזכר עון אבתיו אל יהוה וחטאת אמו אל תמח׃
15
יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃
16
יען אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש עני ואביון ונכאה לבב למותת׃
17
ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו׃
18
וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו׃
19
תהי לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה׃
20
זאת פעלת שטני מאת יהוה והדברים רע על נפשי׃
Luc 19:43
כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃
Luc 19:44
וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃
Luc 21:23
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף על העם הזה׃
Luc 21:24
ונפלו לפי חרב והגלו אל כל הגוים וירושלים תרמס ברגלי גוים עד כי ימלאו עתות הגוים׃
Psaumes 35:21
וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו׃
Psaumes 35:25
אל יאמרו בלבם האח נפשנו אל יאמרו בלענוהו׃
Psaumes 70:3
ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃
Psaumes 70:4
ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃