Psaumes 25:17
צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני׃
Psaumes 25:18
ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי׃
Matthieu 26:36-44
36
אחרי כן בא אתם ישוע אל חצר הנקרא גת שמני ויאמר אל התלמידים שבו לכם פה עד אשר אלך שמה והתפללתי׃
37
ויקח אתו את פטרוס ואת שני בני זבדי ויחל להעצב ולמוג׃
38
ויאמר להם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו עמי׃
39
וילך מעט האלה ויפל על פניו ויתפלל לאמר אבי אם יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם כרצונך׃
40
ויבא אל התלמידים וימצאם ישנים ויאמר אל פטרוס הנה לא היה ביכלתכם לשקד עמי שעה אחת׃
41
שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה׃
42
ויוסף ללכת לו שנית ויתפלל לאמר אבי אם לא תוכל הכוס הזאת לעבר ממני מבלי שתותי אתה יהי כרצונך׃
43
ויבא וימצאם גם בפעם הזאת ישנים כי עיניהם היו כבדות׃
44
ויניחם ויוסף ללכת ויתפלל שלישית באמרו עוד הפעם כדבר הזה׃
Psaumes 38:22
חושה לעזרתי אדני תשועתי׃
Psaumes 70:1-5
1
למנצח לדוד להזכיר אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה׃
2
יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
3
ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃
4
ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃
5
ואני עני ואביון אלהים חושה לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל תאחר׃