Psaumes 22:1
למנצח על אילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃
Psaumes 22:2
אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׃
Psaumes 32:3
כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃
Job 3:24
כי לפני לחמי אנחתי תבא ויתכו כמים שאגתי׃
Job 30:28
קדר הלכתי בלא חמה קמתי בקהל אשוע׃
Esaïe 59:11
נהמה כדבים כלנו וכיונים הגה נהגה נקוה למשפט ואין לישועה רחקה ממנו׃