Psaumes 37:11
וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום׃
Psaumes 37:18
יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה׃
Psaumes 32:1
לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃
Psaumes 115:15
ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ׃
Psaumes 128:1
שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃
Proverbes 3:33
מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך׃
Psaumes 119:21
גערת זדים ארורים השגים ממצותיך׃
Matthieu 25:41
ואז יאמר גם אל הנצבים לשמאלו לכו מעלי אתם הארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ולמלאכיו׃
1 Corinthiens 16:22
מי שלא יאהב את האדון ישוע המשיח יחרם מרן אתא׃
Galates 3:10
כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה שנאמר ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם׃
Galates 3:13
המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו שנאמר קללת אלהים תלוי׃
Psaumes 37:9
כי מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו ארץ׃
Psaumes 37:28
כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת׃
Zacharie 5:3
ויאמר אלי זאת האלה היוצאת על פני כל הארץ כי כל הגנב מזה כמוה נקה וכל הנשבע מזה כמוה נקה׃
Zacharie 5:4
הוצאתיה נאם יהוה צבאות ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו׃