Psaumes 1:6
כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃
Psaumes 31:7
אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי ידעת בצרות נפשי׃
Matthieu 6:32
כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה׃
2 Timothée 2:19
אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח׃
Psaumes 37:13
אדני ישחק לו כי ראה כי יבא יומו׃
Psaumes 31:15
בידך עתתי הצילני מיד אויבי ומרדפי׃
Psaumes 49:5
למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני׃
Deutéronome 33:25
ברזל ונחשת מנעליך וכימיך דבאך׃
Matthieu 24:21-24
21
כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃
22
ולולא נקצרו הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם׃
23
וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃
24
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
2 Timothée 3:1-5
1
וזאת תדע כי באחרית הימים יבאו עתים קשות׃
2
כי יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע והוללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים׃
3
חסרי אהבה ובוגדים ומלשינים וזוללים ואכרזים ושנאי טוב׃
4
ומסרים ופחזים וגבהי רוח והלכים אחרי תענוגים יותר מאחרי האלהים׃
5
ואשר דמיון חסידות להם ומכחשים בכחה ואתה סור מאלה׃
2 Timothée 4:2-4
2
הכרז את הדבר והתמד בין בעתו בין שלא בעתו הוכח וגער והזהר בכל ארך רוח והוראה׃
3
כי בוא תבא העת אשר לא יכילו את הלקח הבריא כי אם כאות נפשם יקבצו להם מורים לשעשעי אזנים׃
4
ויטו אזניהם מן האמת ויפנו אל ההגדות׃
Apocalypse 11:3-5
3
ואתן לשני עדי ונבאו ימים אלף ומאתים וששים מתכסים בשקים׃
4
אלה הם שני הזיתים ושתי המנרות העמדים לפני אלהי הארץ׃
5
וכי יבקש איש להרע להם תצא אש מפיהם ואכלה את איביהם וכן כל המבקש להרע להם מות יומת׃
Psaumes 16:11
תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃
Psaumes 21:4
חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד׃
Psaumes 73:24
בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני׃
Psaumes 103:17
וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃
Esaïe 60:21
ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעו מעשה ידי להתפאר׃
Romains 5:21
למען כאשר מלך החטא במות ככה ימלך גם החסד על ידי הצדקה לחיי עולם בישוע המשיח אדנינו׃
Romains 6:23
כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו׃
1 Pierre 1:4
לנחלה אשר לא תשחת ולא תגאל ולא תבל הצפונה בשמים לכם׃
1 Pierre 1:5
הנשמרים בעז אלהים על יד האמונה לתשועה העתידה להגלות בעת קץ׃
1 Jean 2:25
וההבטחה אשר הבטיחנו היא חיי עולמים׃