Matthieu 5:5
אשרי הענוים כי המה יירשו הארץ׃
Galates 5:22
ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃
Galates 5:23
וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃
1 Timothée 6:11
ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃
Jacques 1:21
לכן הסירו מעליכם כל טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את נפשתיכם׃
Jacques 3:13
מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃
Psaumes 36:8
ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃
Psaumes 72:7
יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח׃
Psaumes 119:165
שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול׃
Esaïe 26:3
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
Esaïe 48:18
לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים׃
Esaïe 57:18-21
18
דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו׃
19
בורא נוב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו׃
20
והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט׃
21
אין שלום אמר אלהי לרשעים׃
Jean 14:27
שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃
Philippiens 4:7
ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃