Psaumes 22:23
יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל׃
Psaumes 31:23
אהבו את יהוה כל חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על יתר עשה גאוה׃
Psaumes 89:7
אל נערץ בסוד קדשים רבה ונורא על כל סביביו׃
Génèse 22:12
ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני׃
Esaïe 8:13
את יהוה צבאות אתו תקדישו והוא מוראכם והוא מערצכם׃
Esaïe 8:14
והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל לפח ולמוקש ליושב ירושלם׃
Osée 3:5
אחר ישבו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל יהוה ואל טובו באחרית הימים׃
Apocalypse 15:3
וישירו את שירת משה עבד אלהים ושירת השה לאמר גדולים מעשיך ונפלאים יהוה אלהים צבאות צדק ואמת דרכיך מלך הגוים׃
Apocalypse 15:4
מי לא ייראך יהוה ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך׃
Psaumes 23:1
מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃
Luc 12:30-32
30
כי את כל אלה מבקשים גויי הארץ ואביכם הוא יודע כי צריכים אתם לאלה׃
31
אך בקשו את מלכות האלהים ונוסף לכם כל אלה׃
32
אל תירא העדר הקטן כי רצה אביכם לתת לכם את המלכות׃
Romains 8:32
אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כלנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל׃
1 Corinthiens 3:22
אם פולוס אם אפולוס ואם כיפא אם העולם אם החיים ואם המות אם ההוה ואם העתיד הכל הוא שלכם׃
1 Corinthiens 3:23
ואתם הנכם של המשיח והמשיח הוא של אלהים׃
Philippiens 4:19
ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃