Génèse 20:2
ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי הוא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה׃
Génèse 26:1
ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה׃
1 Samuel 21:13-15
13
וישנו את טעמו בעיניהם ויתהלל בידם ויתו על דלתות השער ויורד רירו אל זקנו׃
14
ויאמר אכיש אל עבדיו הנה תראו איש משתגע למה תביאו אתו אלי׃
15
חסר משגעים אני כי הבאתם את זה להשתגע עלי הזה יבוא אל ביתי׃
Proverbes 29:25
חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב׃
Psaumes 71:8
ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך׃
Psaumes 71:14
ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהלתך׃
Psaumes 71:15
פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃
Psaumes 145:1
תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד׃
Psaumes 145:2
בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד׃
Esaïe 24:15
על כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל׃
Esaïe 24:16
מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו׃
Actes 5:41
ויצאו שמחים מלפני הסנהדרין על כי זכו לשאת על שמו כלמה׃
Actes 16:25
ויהי כחצות הלילה ויתפללו פולוס וסילא ויזמרו לאלהים והאסורים מקשיבים אליהם׃
Ephésiens 5:20
והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃
Colossiens 3:17
וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃
1 Thessaloniciens 5:18
הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃
2 Thessaloniciens 1:3
חיבים אנחנו להודות בכל עת לאלהים עליכם אחי כראוי כי אמונתכם גדלה מאד ורבה אהבת כלכם איש לרעהו׃
2 Thessaloniciens 2:13
אבל אנחנו חיבים להודות לאלהים בכל עת בעבורכם אחי חביבי האדון אשר האלהים בחר בכם מראשית לישועה בקדוש הרוח ובאמונת האמת׃