Psaumes 33:9
כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד׃
Psaumes 148:1-5
1
הללו יה הללו את יהוה מן השמים הללוהו במרומים׃
2
הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאו׃
3
הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור׃
4
הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים׃
5
יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃
Génèse 1:1
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃
Génèse 6:7
ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם׃
Jean 1:1-3
1
בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃
2
הוא היה בראשית אצל האלהים׃
3
הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃
Hébreux 11:3
באמונה נבין כי העולמות נעשו בדבר האלהים למען אשר יצא הנראה מן הנעלם׃
2 Pierre 3:5
ונסתר מהם באשר לא יאבו לדעת כי מקדם קמו השמים והארץ בדבר אלהים מן המים ועל ידי המים׃
Psaumes 148:2
הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאו׃
Psaumes 148:3
הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור׃
Génèse 2:1
ויכלו השמים והארץ וכל צבאם׃
Deutéronome 4:19
ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים׃
Jérémie 8:2
ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם לא יאספו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו׃
Romains 1:25
אשר המירו אמת האלהים בכזב ויכבדו ויעבדו את הבריה תחת בראה המברך לעולמים אמן׃
Psaumes 104:30
תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה׃
Génèse 2:7
וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה׃
Job 26:13
ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח׃
Job 33:4
רוח אל עשתני ונשמת שדי תחיני׃
Jean 20:22
ויהי בדברו זאת ויפח בהם ויאמר אליהם קחו לכם את רוח הקדש׃