Psaumes 12:6
אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃
Psaumes 19:8
פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃
Psaumes 119:75
ידעתי יהוה כי צדק משפטיך ואמונה עניתני׃
Psaumes 119:128
על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי׃
Proverbes 30:5
כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃
Michée 2:7
האמור בית יעקב הקצר רוח יהוה אם אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הולך׃
Romains 7:12
ובכן התורה היא קדושה והמצוה קדושה וישרה וטובה׃
Psaumes 25:10
כל ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו׃
Psaumes 36:5
יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים׃
Psaumes 36:6
צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃
Psaumes 85:10
חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו׃
Psaumes 85:11
אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף׃
Psaumes 96:13
לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו׃
Génèse 24:27
ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני׃
Deutéronome 32:4
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא׃
Daniel 4:37
כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה׃
Jean 14:6
ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃
Romains 15:8
ואני אמר כי ישוע המשיח היה למשרת בני המילה למען אמת האלהים לקים את ההבטחות אשר לאבות׃
Romains 15:9
והגוים המה יכבדו את האלהים למען רחמיו ככתוב על כן אודך בגוים ולשמך אזמרה׃
Tite 1:2
עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר׃