Psaumes 13:5
ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך׃
Psaumes 28:7
יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃
Psaumes 30:10-12
10
שמע יהוה וחנני יהוה היה עזר לי׃
11
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃
12
למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃
Psaumes 32:10
רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃
Psaumes 32:11
שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב׃
Esaïe 25:9
ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה יהוה קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו׃
Zacharie 10:7
והיו כגבור אפרים ושמח לבם כמו יין ובניהם יראו ושמחו יגל לבם ביהוה׃
Jean 16:22
וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃
1 Chroniques 16:10
התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃
1 Chroniques 16:35
ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃
Luc 1:47-50
47
ותגל רוחי באלהי ישעי׃
48
]94-84[ אשר ראה בעני אמתו כי הנה מעתה כל הדרות יאשרוני כי גדלות עשה לי שדי וקדוש שמו׃
49
]94-84[׃
50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃
Apocalypse 4:8
ולכל אחת מארבע החיות שש כנפים מסביב ולפנימה הנה מלאות עינים ואין דמי להן יומם ולילה ואמרות קדוש קדוש קדוש יהוה אלהים צבאות היה והוה ויבוא׃