Psaumes 11:4
יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם׃
Psaumes 14:2
יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃
Psaumes 102:19
כי השקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל ארץ הביט׃
Génèse 6:12
וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ׃
2 Chroniques 16:9
כי יהוה עיניו משטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו נסכלת על זאת כי מעתה יש עמך מלחמות׃
Job 28:24
כי הוא לקצות הארץ יביט תחת כל השמים יראה׃
Proverbes 15:3
בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃
Lamentations 3:50
עד ישקיף וירא יהוה משמים׃
Psaumes 53:2
אלהים משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃
Jérémie 23:23
האלהי מקרב אני נאם יהוה ולא אלהי מרחק׃
Jérémie 23:24
אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם יהוה הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה׃
Hébreux 4:13
ואין כל נברא נסתר מנגדו כי הכל חשוף וגלוי לעיני בעל דברים שלנו׃