Psaumes 32:11
שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב׃
Psaumes 97:12
שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃
1 Corinthiens 1:30
וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדוש ולפדיון׃
1 Corinthiens 1:31
ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה׃
Philippiens 4:4
שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו׃
Psaumes 118:15
קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל׃
Romains 3:10
ככתוב אין צדיק אין גם אחד׃
Romains 5:19
כי כאשר במרי האדם האחד היו הרבים לחטאים ככה גם על ידי משמעת האחד יהיו הרבים לצדיקים׃
Psaumes 50:14-16
14
זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך׃
15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
16
ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך׃
Psaumes 78:36
ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו׃
Psaumes 78:37
ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו׃
Psaumes 135:3
הללו יה כי טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים׃
Psaumes 147:1
הללו יה כי טוב זמרה אלהינו כי נעים נאוה תהלה׃
Proverbes 15:8
זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃