Psaumes 26:5
שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב׃
Psaumes 139:2
אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃
Psaumes 24:4
נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃
Psaumes 96:7-9
7
הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃
8
הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לחצרותיו׃
9
השתחוו ליהוה בהדרת קדש חילו מפניו כל הארץ׃
1 Chroniques 16:28
הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃
1 Chroniques 16:29
הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃
Jérémie 10:8
ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא׃
Jérémie 10:15
הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו׃
Jean 2:8
ויאמר שאבו נא והביאו אל רב המסבה ויביאו׃
Romains 1:21
יען בדעתם את האלהים לא כבדהו כאלהים וגם לא הודו לו כי אם הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך לבם הנבער׃
1 Corinthiens 8:4
ועל דבר אכילת זבחי האלילים הנה ידענו כי האליל אין בעולם ואין אלהים בלתי אחד׃
1 Corinthiens 10:20
אלא את אשר יזבחו הגוים לשדים הם זבחים ולא לאלהים ואני לא אחפץ היתכם חברים לשדים׃