Psaumes 25:15
עיני תמיד אל יהוה כי הוא יוציא מרשת רגלי׃
Psaumes 35:7
כי חנם טמנו לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי׃
Psaumes 57:6
רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃
Psaumes 124:7
נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו׃
Psaumes 140:5
טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה׃
Proverbes 29:5
גבר מחליק על רעהו רשת פורש על פעמיו׃
2 Timothée 2:26
ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃
Psaumes 19:14
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃
2 Corinthiens 12:9
ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃