Psaumes 116:11
אני אמרתי בחפזי כל האדם כזב׃
1 Samuel 23:26
וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל דוד ואל אנשיו לתפשם׃
1 Samuel 27:1
ויאמר דוד אל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל ונמלטתי מידו׃
Psaumes 31:17
יהוה אל אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול׃
Psaumes 88:16
עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני׃
Esaïe 6:5
ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב כי את המלך יהוה צבאות ראו עיני׃
Esaïe 38:10-12
10
אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי׃
11
אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל׃
12
דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני׃
Esaïe 49:14
ותאמר ציון עזבני יהוה ואדני שכחני׃
Job 35:14
אף כי תאמר לא תשורנו דין לפניו ותחולל לו׃
Lamentations 3:54
צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי׃
Lamentations 3:55
קראתי שמך יהוה מבור תחתיות׃
Ezechiel 37:11
ויאמר אלי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו לנו׃
Jonas 2:4
ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשך׃
Psaumes 6:9
שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃
2 Chroniques 33:11-13
11
ויבא יהוה עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלה׃
12
וכהצר לו חלה את פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו׃
13
ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא האלהים׃
Jonas 2:7-9
7
בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל היכל קדשך׃
8
משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו׃
9
ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃
Hébreux 5:7
אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדעות לפני מי שיכול להושיעו ממות ויעתר לו מפני יראתו׃