Psaumes 36:7-10
7
מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃
8
ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃
9
כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃
10
משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי לב׃
Psaumes 73:1
מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב׃
Psaumes 73:24-26
24
בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני׃
25
מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ׃
26
כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃
Psaumes 145:7-9
7
זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו׃
8
חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד׃
9
טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו׃
Esaïe 64:4
ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו׃
Lamentations 3:23-25
23
חדשים לבקרים רבה אמונתך׃
24
חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו׃
25
טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃
1 Corinthiens 2:9
אלא ככתוב אשר עין לא ראתה ואזן לא שמעה ולא עלה על לב אנוש את אשר הכין האלהים לאהביו׃
1 Jean 3:1
ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃
1 Jean 3:2
אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃
Psaumes 16:11
תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃
Esaïe 35:10
ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה׃
Colossiens 3:2-4
2
את אשר למעלה יהגה לבבכם לא את אשר בארץ׃
3
כי מתם וחייכם צפונים עם המשיח באלהים׃
4
בעת הגלות המשיח אשר הוא חייכם גם אתם תגלו עמו בכבוד׃
Hébreux 10:34
כי הצטערתם על מוסרי וגזלת רכושכם סבלתם בשמחה מדעתכם בנפשכם שיש לכם בשמים קנין טוב ממנו וקים לעד׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
1 Pierre 1:4
לנחלה אשר לא תשחת ולא תגאל ולא תבל הצפונה בשמים לכם׃
1 Pierre 1:5
הנשמרים בעז אלהים על יד האמונה לתשועה העתידה להגלות בעת קץ׃
Psaumes 68:28
צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת לנו׃
Psaumes 126:2
אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם אלה׃
Psaumes 126:3
הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים׃
Nombres 23:23
כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל׃
Esaïe 26:12
יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל מעשינו פעלת לנו׃
Jean 3:21
אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃
Actes 15:12
ויחרישו כל הקהל וישמעו אל בר נבא ואל פולוס מספרים את האתות והמופתים אשר הרבה האלהים לעשות על ידיהם בקרב הגוים׃
2 Corinthiens 5:5
והמכין אתנו לזאת הוא האלהים אשר אף נתן לנו את ערבון הרוח׃