Psaumes 12:3
יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃
Psaumes 59:12
חטאת פימו דבר שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו׃
Psaumes 63:11
והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר׃
Psaumes 140:9-11
9
ראש מסבי עמל שפתימו יכסומו׃
10
ימיטו עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל יקומו׃
11
איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפת׃
Proverbes 12:19
שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃
Esaïe 54:17
כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נאם יהוה׃
Jean 8:44
אתם מן אביכם השטן ולעשות את תאות אביכם חפצתם הוא רוצח נפש היה מראש ובאמת לא עמד כי אמת אין בו מדי דברי כזב משלו ידבר כי כזב הוא ואבי הכזב׃
Apocalypse 21:8
אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבער באש וגפרית אשר הוא המות השני׃
Apocalypse 22:15
ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃
Psaumes 64:3
אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃
Psaumes 64:4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
Psaumes 123:3
חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז׃
Psaumes 123:4
רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים׃
1 Samuel 2:3
אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃
2 Chroniques 32:16
ועוד דברו עבדיו על יהוה האלהים ועל יחזקיהו עבדו׃
Esaïe 37:22-24
22
זה הדבר אשר דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון אחריך ראש הניעה בת ירושלם׃
23
את מי חרפת וגדפת ועל מי הרימותה קול ותשא מרום עיניך אל קדוש ישראל׃
24
ביד עבדיך חרפת אדני ותאמר ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחר ברשיו ואבוא מרום קצו יער כרמלו׃
Matthieu 10:25
דיו לתלמיד להיות כרבו ולעבד להיות כאדניו אם לבעל הבית קראו בעל זבוב אף לאנשי ביתו׃
Matthieu 12:24
והפרושים כשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים׃
Jean 8:48
אז יענו היהודים ויאמרו אליו הלא הטבנו אשר דברנו כי שמרוני אתה ושד בך׃
Actes 25:7
הוא בא והיהודים אשר ירדו מירושלים סבבהו ויאשימו את פולוס באשמות רבות וקשות אשר לא יכלו להוכיח׃
Psaumes 94:4
יביעו ידברו עתק יתאמרו כל פעלי און׃
Jude 1:15
לעשות משפט בכלם ולהוכיח כל רשעי ארץ על כל מעשי רשעתם ועל כל הקשות אשר דברו עליו חטאים אנשי רשע׃