Psaumes 31:1
למנצח מזמור לדוד בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני׃
Psaumes 25:2
אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו איבי לי׃
Psaumes 25:3
גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם׃
Psaumes 34:5
הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו׃
Psaumes 69:6
אל יבשו בי קויך אדני יהוה צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל׃
Psaumes 69:7
כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני׃
Esaïe 50:6
גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק׃
Esaïe 50:7
ואדני יהוה יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש׃
Joël 2:26
ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם יהוה אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבשו עמי לעולם׃
Joël 2:27
וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא יבשו עמי לעולם׃
Psaumes 6:10
יבשו ויבהלו מאד כל איבי ישבו יבשו רגע׃
Psaumes 35:4
יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי׃
Psaumes 35:26
יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו בשת וכלמה המגדילים עלי׃
Psaumes 40:14
יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
Psaumes 40:15
ישמו על עקב בשתם האמרים לי האח האח׃
Psaumes 70:2
יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
Psaumes 70:3
ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃
Psaumes 71:24
גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי׃
Psaumes 83:16
מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה׃
Psaumes 83:17
יבשו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו׃
Esaïe 41:11
הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך׃
Esaïe 41:12
תבקשם ולא תמצאם אנשי מצתך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך׃
Esaïe 45:16
בושו וגם נכלמו כלם יחדו הלכו בכלמה חרשי צירים׃
Esaïe 45:17
ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד׃
Esaïe 65:13
לכן כה אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו׃
Esaïe 65:14
הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו׃
Jérémie 20:11
ויהוה אותי כגבור עריץ על כן רדפי יכשלו ולא יכלו בשו מאד כי לא השכילו כלמת עולם לא תשכח׃
Daniel 12:2
ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃
Psaumes 115:17
לא המתים יהללו יה ולא כל ירדי דומה׃
1 Samuel 2:9
רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃
Matthieu 22:12
ויאמר אליו רעי איכה באת הנה ואין לך בגדי חתנה ויאלם׃
Matthieu 22:13
ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃