Psaumes 4:6
רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה׃
Psaumes 30:7
יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃
Psaumes 67:1
למנצח בנגינת מזמור שיר אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה׃
Psaumes 80:3
אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה׃
Psaumes 80:7
אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה׃
Psaumes 80:19
יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה׃
Nombres 6:25
יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃
Nombres 6:26
ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃
Daniel 9:17
ועתה שמע אלהינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני׃
Psaumes 6:4
שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃
Psaumes 51:1
למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי׃
Psaumes 106:45
ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃
Daniel 9:9
לאדני אלהינו הרחמים והסלחות כי מרדנו בו׃
Daniel 9:18
הטה אלהי אזנך ושמע פקחה עיניך וראה שממתינו והעיר אשר נקרא שמך עליה כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים׃
Romains 9:15
כי למשה אמר וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃
Romains 9:23
להודיע גם את עשר כבודו על כלי החנינה אשר יעדם לכבוד׃
Ephésiens 1:6
לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃
Ephésiens 1:7
אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃
Ephésiens 2:4-7
4
אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃
5
אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃
6
ויעירנו אתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע׃
7
להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃