Psaumes 88:4
נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל׃
Psaumes 88:5
במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו׃
Esaïe 38:11
אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל׃
Esaïe 38:12
דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני׃
Psaumes 2:9
תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם׃
Psaumes 119:83
כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי׃
Esaïe 30:14
ושברה כשבר נבל יוצרים כתות לא יחמל ולא ימצא במכתתו חרש לחתות אש מיקוד ולחשף מים מגבא׃
Romains 9:21
אם אין רשות ליצר על החמר לעשות מגלם אחד כלי אחד לכבוד ואחד לקלון׃
Romains 9:22
ומה אפוא אם האלהים החפץ להראות זעמו ולהודיע גבורתו נשא בכל ארך רוחו את כלי הזעם הנכונים לאבדון׃
Apocalypse 2:27
ורעם בשבט ברזל ככלי יוצר ינפצו כאשר קבלתי גם אנכי מאת אבי׃