Psaumes 103:9
לא לנצח יריב ולא לעולם יטור׃
Psaumes 103:17
וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃
Esaïe 26:20
לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם׃
Esaïe 54:7
ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדלים אקבצך׃
Esaïe 54:8
בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך יהוה׃
Esaïe 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
Esaïe 57:16
כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי׃
2 Corinthiens 4:17
כי לחצנו אשר הוא קל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאד׃
Psaumes 16:11
תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃
Psaumes 36:7-9
7
מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃
8
ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃
9
כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃
Psaumes 63:3
כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃
Apocalypse 22:1
ויראני נחל של מים חיים זך מבהיק כעין הקרח יצא מכסא האלהים והשה׃
Apocalypse 22:17
והרוח והכלה אמרים בא והשמע יאמר בא והצמא יבוא והחפץ יקח מים חיים חנם׃
Psaumes 6:6-9
6
יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃
7
עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי׃
8
סורו ממני כל פעלי און כי שמע יהוה קול בכיי׃
9
שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃
Psaumes 56:8-11
8
נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃
9
אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה ידעתי כי אלהים לי׃
10
באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר׃
11
באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי׃
Psaumes 126:5
הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃
Psaumes 126:6
הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו׃
Esaïe 38:3-5
3
ויאמר אנה יהוה זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול׃
4
ויהי דבר יהוה אל ישעיהו לאמר׃
5
הלוך ואמרת אל חזקיהו כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני יוסף על ימיך חמש עשרה שנה׃
Matthieu 5:4
אשרי האבלים כי הם ינחמו׃
Jean 16:20-22
20
אמן אמן אני אמר לכם כי אתם תבכו ותילילו והעולם ישמח הן אתם תעצבו אכן עצבכם יהפך לששון׃
21
האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃
22
וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃
2 Corinthiens 7:9
עתה אני שמח לא על אשר נעצבתם כי אם על אשר נעצבתם לתשובה כי נעצבתם כרצון אלהים למען לא תשאו נזק במאומה על ידנו׃
2 Corinthiens 7:10
כי העצבת שהיא כרצון אלהים תפעל תשובה לישועה אשר איש לא יתחרט עליה אבל עצבת העולם פעלת את המות׃
Psaumes 46:5
אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר׃
Psaumes 59:16
ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי׃
Psaumes 143:8
השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃
Génèse 32:24
ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר׃
Osée 6:3
ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃