Psaumes 32:11
שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב׃
Psaumes 33:1-3
1
רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃
2
הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו לו׃
3
שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה׃
Psaumes 97:12
שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃
Psaumes 103:20-22
20
ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו׃
21
ברכו יהוה כל צבאיו משרתיו עשי רצונו׃
22
ברכו יהוה כל מעשיו בכל מקמות ממשלתו ברכי נפשי את יהוה׃
Psaumes 132:9
כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו׃
Psaumes 135:19-21
19
בית ישראל ברכו את יהוה בית אהרן ברכו את יהוה׃
20
בית הלוי ברכו את יהוה יראי יהוה ברכו את יהוה׃
21
ברוך יהוה מציון שכן ירושלם הללו יה׃
Psaumes 148:14
וירם קרן לעמו תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרבו הללו יה׃
Psaumes 149:1
הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים׃
1 Chroniques 16:4
ויתן לפני ארון יהוה מן הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל׃
Apocalypse 19:5
וקול יוצא מן הכסא ויאמר הללו את אלהינו כל עבדיו ויראיו הקטנים עם הגדולים׃
Apocalypse 19:6
ואשמע כקול המון רב וכקול מים רבים וכקול רעמים חזקים ויאמרו הללויה כי מלך אלהינו יהוה צבאות׃
Psaumes 97:12
שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃
Exode 15:11
מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃
Esaïe 6:3
וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל הארץ כבודו׃
Apocalypse 4:8
ולכל אחת מארבע החיות שש כנפים מסביב ולפנימה הנה מלאות עינים ואין דמי להן יומם ולילה ואמרות קדוש קדוש קדוש יהוה אלהים צבאות היה והוה ויבוא׃