Psaumes 6:2
חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
Psaumes 51:8
תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית׃
Psaumes 103:3
הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃
Psaumes 103:4
הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃
Psaumes 107:17-22
17
אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו׃
18
כל אכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות׃
19
ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃
20
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃
21
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
22
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
Psaumes 118:18
יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃
Psaumes 147:3
הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃
Génèse 20:17
ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו׃
Exode 15:26
ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך׃
2 Rois 20:5
שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃
Jacques 5:14
איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃
Jacques 5:15
ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃