Psaumes 16:9
לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח׃
Psaumes 57:8
עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃
Génèse 49:6
בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור׃
Luc 19:40
ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים׃
Actes 4:20
כי לא נוכל אנחנו לחדל מדבר את אשר ראינו ושמענו׃
Psaumes 13:6
אשירה ליהוה כי גמל עלי׃
Psaumes 71:14
ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהלתך׃
Psaumes 71:23
תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית׃
Psaumes 145:2
בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד׃
Psaumes 146:1
הללו יה הללי נפשי את יהוה׃
Psaumes 146:2
אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃
Apocalypse 4:8
ולכל אחת מארבע החיות שש כנפים מסביב ולפנימה הנה מלאות עינים ואין דמי להן יומם ולילה ואמרות קדוש קדוש קדוש יהוה אלהים צבאות היה והוה ויבוא׃
Apocalypse 4:9
ומדי תת החיות כבוד והדר ותודה לישב על הכסא אשר הוא חי לעולמי עולמים׃
Apocalypse 7:12
ויאמרו אמן הברכה והכבוד והחכמה והתודה וההדר והכח והעז לאלהינו לעולמי עולמים אמן׃