2 Samuel 24:25
ויבן שם דוד מזבח ליהוה ויעל עלות ושלמים ויעתר יהוה לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל׃
1 Chroniques 21:6
ולוי ובנימן לא פקד בתוכם כי נתעב דבר המלך את יואב׃
Deutéronome 20:5
ודברו השטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו׃
2 Samuel 5:11
וישלח חירם מלך צר מלאכים אל דוד ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר ויבנו בית לדוד׃
2 Samuel 6:20
וישב דוד לברך את ביתו ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הרקים׃
2 Samuel 7:2
ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים ישב בתוך היריעה׃
2 Samuel 20:3
ויבא דוד אל ביתו ירושלם ויקח המלך את עשר נשים פלגשים אשר הניח לשמר הבית ויתנם בית משמרת ויכלכלם ואליהם לא בא ותהיינה צררות עד יום מתן אלמנות חיות׃
Psaumes 34:3
גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃
Psaumes 34:4
דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃
Psaumes 66:17
אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני׃
Psaumes 145:1
תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד׃
Daniel 4:37
כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה׃
Psaumes 27:6
ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה׃
Psaumes 28:9
הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם׃
Psaumes 13:4
פן יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט׃
Psaumes 25:2
אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו איבי לי׃
Psaumes 35:19
אל ישמחו לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו עין׃
Psaumes 35:24
שפטני כצדקך יהוה אלהי ואל ישמחו לי׃
Psaumes 35:25
אל יאמרו בלבם האח נפשנו אל יאמרו בלענוהו׃
Psaumes 41:11
בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע איבי עלי׃
Psaumes 79:4
היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃
Psaumes 79:10
למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך׃
Psaumes 89:41-46
41
שסהו כל עברי דרך היה חרפה לשכניו׃
42
הרימות ימין צריו השמחת כל אויביו׃
43
אף תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה׃
44
השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה׃
45
הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה׃
46
עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך׃
Psaumes 140:8
אל תתן יהוה מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה׃
Lamentations 2:15
ספקו עליך כפים כל עברי דרך שרקו וינעו ראשם על בת ירושלם הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי משוש לכל הארץ׃