Psaumes 22:26
יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃
Psaumes 76:9
בקום למשפט אלהים להושיע כל ענוי ארץ סלה׃
Psaumes 147:6
מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי ארץ׃
Psaumes 149:4
כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃
Esaïe 11:4
ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Sophonie 2:3
בקשו את יהוה כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף יהוה׃
Matthieu 5:5
אשרי הענוים כי המה יירשו הארץ׃
Galates 5:23
וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃
Jacques 1:21
לכן הסירו מעליכם כל טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את נפשתיכם׃
1 Pierre 3:4
כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃
1 Pierre 3:15
את יהוה אלהים אתו תקדישו בלבבכם והיו נכנים תמיד להשיב דבר בענוה וביראה לכל שאל אתכם חשבון התוחלת אשר בקרבכם׃
Psaumes 23:3
נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו׃
Psaumes 32:8
אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃
Psaumes 32:9
אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃
Psaumes 73:24
בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני׃
Psaumes 119:66
טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי׃
Psaumes 143:10
למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור׃
Proverbes 3:5
בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃
Proverbes 3:6
בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃
Proverbes 8:20
בארח צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט׃
Esaïe 42:1-3
1
הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא׃
2
לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחוץ קולו׃
3
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט׃
Ezechiel 11:19
וננתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר׃
Ezechiel 11:20
למען בחקתי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אתם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים׃
Ezechiel 36:27
ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם׃
Psaumes 119:35
הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי׃
Jean 14:6
ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃
Actes 9:2
וישאל מאתו מכתבים לדמשק אל בתי הכנסיות למען אשר יאסר את אשר ימצא בדרך ההיא אנשים או נשים ויביאם ירושלים׃
Actes 13:10
ויאמר אתה המלא כל מרמה וכל עולה בן בליעל ושונא כל צדק הלא תחדל לסלף את דרכי יהוה הישרים׃
Hébreux 10:20
דרך חדש וחי אשר חדש לנו בפרכת היא בשרו׃