Psaumes 7:8
יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי׃
Psaumes 18:20-24
20
יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי׃
21
כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי׃
22
כי כל משפטיו לנגדי וחקתיו לא אסיר מני׃
23
ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני׃
24
וישב יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו׃
Psaumes 26:1
לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃
Psaumes 26:11
ואני בתמי אלך פדני וחנני׃
Psaumes 41:12
ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם׃
1 Samuel 24:11-13
11
ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי כי בכרתי את כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך ואתה צדה את נפשי לקחתה׃
12
ישפט יהוה ביני ובינך ונקמני יהוה ממך וידי לא תהיה בך׃
13
כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה בך׃
1 Samuel 26:23
ויהוה ישיב לאיש את צדקתו ואת אמנתו אשר נתנך יהוה היום ביד ולא אביתי לשלח ידי במשיח יהוה׃
Proverbes 11:3
תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם׃
Proverbes 20:7
מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃
Daniel 6:22
אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא ולא חבלוני כל קבל די קדמוהי זכו השתכחת לי ואף קדמיך מלכא חבולה לא עבדת׃
Actes 24:16
ובזאת גם עמלתי להיות תמים לב לאלהים ולאדם תמיד׃
Actes 25:10
ויאמר פולוס לפני כסא משפט הקיסר אני עמד ושם נכון לי להשפט לא הרעתי ליהודים כאשר ידעת היטב גם אתה׃
Actes 25:11
אם הרעתי ויש בי דבר משפט מות בל אחשך נפשי ממות ואם אין בי מאומה מכל אשר הם ענים בי איש לא יוכל להסגירני אל ידם את הקיסר אני קורא לדיני׃