Psaumes 7:1
שגיון לדוד אשר שר ליהוה על דברי כוש בן ימיני יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל רדפי והצילני׃
Psaumes 18:2
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃
Psaumes 22:1
למנצח על אילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃
Psaumes 22:5
אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו׃
Psaumes 22:8
גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃
Psaumes 31:1
למנצח מזמור לדוד בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני׃
Psaumes 34:8
טעמו וראו כי טוב יהוה אשרי הגבר יחסה בו׃
Psaumes 37:40
ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו׃
Psaumes 71:1
בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם׃
Esaïe 26:3
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
Esaïe 28:16
לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש׃
Esaïe 41:16
תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהוה בקדוש ישראל תתהלל׃
Esaïe 49:23
והיו מלכים אמניך ושרותיהם מיניקתיך אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעת כי אני יהוה אשר לא יבשו קוי׃
Romains 5:5
והתקוה היא לא תביש כי הוצק בלבבנו אהבת אל על ידי רוח הקדש הנתן לנו׃
Romains 10:11
כי הכתוב אמר כל המאמין בו לא יבוש׃
1 Pierre 2:6
וזה הוא שאמר הכתוב הנני יסד בציון אבן פנה אבן בחן ויקרה והמאמין בה לא יבוש׃
Psaumes 13:2-4
2
עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום איבי עלי׃
3
הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן אישן המות׃
4
פן יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט׃
Psaumes 35:19-25
19
אל ישמחו לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו עין׃
20
כי לא שלום ידברו ועל רגעי ארץ דברי מרמות יחשבון׃
21
וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו׃
22
ראיתה יהוה אל תחרש אדני אל תרחק ממני׃
23
העירה והקיצה למשפטי אלהי ואדני לריבי׃
24
שפטני כצדקך יהוה אלהי ואל ישמחו לי׃
25
אל יאמרו בלבם האח נפשנו אל יאמרו בלענוהו׃
Psaumes 41:11
בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע איבי עלי׃
Psaumes 56:1
למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני׃
Psaumes 94:3
עד מתי רשעים יהוה עד מתי רשעים יעלזו׃
Psaumes 142:6
הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני׃
Esaïe 36:14-20
14
כה אמר המלך אל ישא לכם חזקיהו כי לא יוכל להציל אתכם׃
15
ואל יבטח אתכם חזקיהו אל יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה לא תנתן העיר הזאת ביד מלך אשור׃
16
אל תשמעו אל חזקיהו כי כה אמר המלך אשור עשו אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי בורו׃
17
עד באי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים׃
18
פן יסית אתכם חזקיהו לאמר יהוה יצילנו ההצילו אלהי הגוים איש את ארצו מיד מלך אשור׃
19
איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים וכי הצילו את שמרון מידי׃
20
מי בכל אלהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי כי יציל יהוה את ירושלם מידי׃
Esaïe 37:10
כה תאמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמר אל ישאך אלהיך אשר אתה בוטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור׃
Esaïe 37:20
ועתה יהוה אלהינו הושיענו מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה יהוה לבדך׃
Esaïe 37:35
וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי׃