Psaumes 30:11
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃
Psaumes 30:12
למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃
Psaumes 36:7-10
7
מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃
8
ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃
9
כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃
10
משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי לב׃
Psaumes 103:17
וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃
2 Corinthiens 1:10
אשר הצילנו ממות כזה ועודנו מציל ולו אנחנו מקוים כי יוסיף להצילנו׃
2 Timothée 4:18
ויצילני האדון מכל מעשה רע ויושיעני אל מלכותו שבשמים לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃
Psaumes 16:11
תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃
Psaumes 17:15
אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך׃
Psaumes 73:24-26
24
בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני׃
25
מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ׃
26
כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃
2 Corinthiens 5:1
הן ידענו כי בהרס בית אהלנו אשר בארץ יש לנו בנין מאת האלהים בית אשר איננו מעשה ידים והוא לעולם בשמים׃
Philippiens 1:23
כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃
Psaumes 21:4
חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד׃