Psaumes 44:19
כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות׃
Job 3:5
יגאלהו חשך וצלמות תשכן עליו עננה יבעתהו כמרירי יום׃
Job 10:21
בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חשך וצלמות׃
Job 10:22
ארץ עפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו אפל׃
Job 24:17
כי יחדו בקר למו צלמות כי יכיר בלהות צלמות׃
Jérémie 2:6
ולא אמרו איה יהוה המעלה אתנו מארץ מצרים המוליך אתנו במדבר בארץ ערבה ושוחה בארץ ציה וצלמות בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם׃
Luc 1:79
להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃
Psaumes 3:6
לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי׃
Psaumes 27:1-4
1
לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃
2
בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃
3
אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃
4
אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃
Psaumes 46:1-3
1
למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃
2
על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃
3
יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃
Psaumes 118:6
יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם׃
Psaumes 138:7
אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך׃
Esaïe 41:10
אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃
1 Corinthiens 15:55-57
55
איה עקצף המות איה שאול בצחונך׃
56
עקץ המות הוא החטא וכח החטא היא התורה׃
57
אבל תודות לאלהים אשר נתן לנו הנצחון על ידי אדנינו ישוע המשיח׃
Psaumes 14:5
שם פחדו פחד כי אלהים בדור צדיק׃
Psaumes 46:11
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃
Esaïe 8:9
רעו עמים וחתו והאזינו כל מרחקי ארץ התאזרו וחתו התאזרו וחתו׃
Esaïe 8:10
עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל׃
Esaïe 43:1
ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה׃
Esaïe 43:2
כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך׃
Zacharie 8:23
כה אמר יהוה צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשנות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם׃
Matthieu 1:23
הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו׃
Matthieu 28:20
ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃
Actes 18:9
ודבר האדון היה אל פולוס במחזה בלילה לאמר אל תירא כי אם דבר ואל תחשה׃
Actes 18:10
כי עמך אנכי ואיש אל יגע בך להרע לך כי גוי גדול לי בעיר הזאת׃
2 Timothée 4:22
אדנינו ישוע המשיח יהי עם רוחך החסד עמכם אמן׃
Psaumes 110:2
מטה עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃
Michée 7:14
רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם׃
Zacharie 11:10
ואקח את מקלי את נעם ואגדע אתו להפיר את בריתי אשר כרתי את כל העמים׃
Zacharie 11:14
ואגדע את מקלי השני את החבלים להפר את האחוה בין יהודה ובין ישראל׃