Psaumes 19:7
תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃
Psaumes 51:10
לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃
Psaumes 51:12
השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃
Psaumes 85:4-7
4
שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו׃
5
הלעולם תאנף בנו תמשך אפך לדר ודר׃
6
הלא אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו בך׃
7
הראנו יהוה חסדך וישעך תתן לנו׃
Psaumes 119:176
תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי׃
Job 33:30
להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים׃
Jérémie 32:37-42
37
הנני מקבצם מכל הארצות אשר הדחתים שם באפי ובחמתי ובקצף גדול והשבתים אל המקום הזה והשבתים לבטח׃
38
והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים׃
39
ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם׃
40
וכרתי להם ברית עולם אשר לא אשוב מאחריהם להיטיבי אותם ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי׃
41
וששתי עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל לבי ובכל נפשי׃
42
כי כה אמר יהוה כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת כן אנכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנכי דבר עליהם׃
Osée 14:4-9
4
ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו׃
5
אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון׃
6
ילכו ינקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון׃
7
ישבו ישבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון׃
8
אפרים מה לי עוד לעצבים אני עניתי ואשורנו אני כברוש רענן ממני פריך נמצא׃
9
מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם׃
Michée 7:8
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃
Michée 7:9
זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃
Michée 7:18
מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא׃
Michée 7:19
ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם׃
Luc 22:31
ויאמר האדון שמעון שמעון הנה תבע אתכם השטן לזרותכם כחטים׃
Luc 22:32
ואני התפללתי בעדך אשר לא תכלה אמונתך ואתה כאשר תשוב חזק את אחיך׃
Apocalypse 3:19
]12-02[ אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקד ותשוב, הנני עמד לפתח ודפק והיה כי ישמע איש לקולי ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עמו והוא עמדי׃
Psaumes 5:8
יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הושר לפני דרכך׃
Psaumes 34:3
גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃
Psaumes 143:8-10
8
השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃
9
הצילני מאיבי יהוה אליך כסתי׃
10
למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור׃
Proverbes 8:20
בארח צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט׃
Esaïe 42:16
והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים׃
Jérémie 31:8
הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה׃
Psaumes 79:9
עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך׃
Ezechiel 20:14
ואעשה למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר הוצאתים לעיניהם׃
Ephésiens 1:6
לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃