Job 25:6
אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה׃
Esaïe 41:14
אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם יהוה וגאלך קדוש ישראל׃
Psaumes 31:1
למנצח מזמור לדוד בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני׃
Psaumes 69:7-12
7
כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני׃
8
מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃
9
כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃
10
ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי׃
11
ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל׃
12
ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר׃
Psaumes 69:19-12
Psaumes 69:20-12
Psaumes 88:8
הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא׃
Esaïe 49:7
כה אמר יהוה גאל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד משלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו למען יהוה אשר נאמן קדש ישראל ויבחרך׃
Esaïe 53:3
נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃
Lamentations 3:30
יתן למכהו לחי ישבע בחרפה׃
Matthieu 11:19
ויבא בן האדם והוא אכל ושתה ויאמרו הנה איש זולל וסבא ואהב מוכסים וחטאים ונצדקה החכמה מאת בניה׃
Matthieu 12:24
והפרושים כשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים׃
Matthieu 27:20-23
20
והכהנים הגדולים והזקנים פתו את המון העם לשאל להם את בר אבא ולאבד את ישוע׃
21
ויען ההגמון ויאמר אליהם את מי משניהם תחפצו כי אפטר לכם ויאמרו את בר אבא׃
22
ויאמר אליהם פילטוס ומה אעשה לישוע הנקרא בשם משיח ויענו כלם יצלב׃
23
ויאמר ההגמון מה אפוא הרעה אשר עשה ויוסיפו עוד צעק לאמר יצלב׃
Jean 7:15
ויתמהו היהודים ויאמרו איך ידע זה ספר והוא לא למד׃
Jean 7:20
ויען העם ויאמר שד בקרבך מי מבקש להרגך׃
Jean 7:47-49
47
ויאמרו אליהם הפרושים הכי נדהתם גם אתם׃
48
הגם האמין בו איש מן השרים או מן הפרושים׃
49
רק ההמון הזה אשר אינם ידעים את התורה ארורים המה׃
Jean 8:48
אז יענו היהודים ויאמרו אליו הלא הטבנו אשר דברנו כי שמרוני אתה ושד בך׃
Apocalypse 15:3
וישירו את שירת משה עבד אלהים ושירת השה לאמר גדולים מעשיך ונפלאים יהוה אלהים צבאות צדק ואמת דרכיך מלך הגוים׃
Hébreux 13:12
בעבור זאת גם ישוע למען קדש בדמו את העם ענה מחוץ לשער׃